Algemene voorwaarden Maluba

www.Maluba.nl

www.Maluba.eu

Email: info@maluba.nl
Vestigingsadres: Maaseikerweg 177, Weert

Kamer van Koophandel: 81995814
Bankrekening:  
Btw nummer: 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verkoper: Maluba, www.Maluba.nl, www.Maluba.eu 
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via Maluba opdracht heeft gegeven om producten te leveren. 
Product: al hetgeen op Maluba wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. 
Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden zoals hier beschreven. 


2. Toepassing 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door een van de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing. 
2.2 Alle kopers van Maluba worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.Maluba.nl / www,Maluba.eu verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. 
2.3 De verkopende partij (Maluba) behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is. 
2.4 De verkopende partij (Maluba) behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan. 

3. Informatie 
3.1 De informatie op www.Maluba.nl en www.Maluba.eu is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden aanwezig zijn. Maluba is hiervoor nimmer aansprakelijk. 
3.2 Beeldmateriaal. Op www.Maluba.nl en www.Maluba.eu wordt doormiddel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.Maluba.nl en www.Maluba.eu wordt getoond. De verkopende partij (Maluba) is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid. 
3.3 De kopende partij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst en de eventueel hierop gebaseerde transacties. 

4. Offertes en overeenkomsten 
4.1 Alle aanbiedingen op www.Maluba.nl en www.Maluba.eu zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden. 
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten. 
4.3 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Maluba de klant per e-mail een orderbevestiging heeft verstuurd. Indien op verzoek van de klant door Maluba een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd. Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor: - producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 85% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden. Maatwerk kan niet geannuleerd worden
4.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen. 

5. Prijzen en verzendkosten 
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.Maluba.nl en www.Maluba.eu luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag. 
5.2 De verzendkosten binnen Nederland & België bedragen € 24,95 inclusief btw bij bestedingen onder € 500.-. Boven dit bedrag wordt uw bestelling zonder verzendkosten afgeleverd op de genoemde aflever locatie. Uitzonderingen op deze regel betreft producten transporten naar de Waddeneilanden (prijs op aanvraag).
5.3 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

6. Bestellen en betalen 
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit diverse betalingsmogelijkheden waaronder iDEAL, PayPal, Creditcard, of de transactie overmaken per bank. 
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 7 dagen over te maken op rekeningnummer NL41 RABO 0365 1042 13 Maluba  te Weert. Als na 7 dagen na bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email. 

7. Levering 
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. De verwachte leveringstermijn is 2 tot 4 weken. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding of restitutie. Met maatwerk producten kunnen vertragingen in de productie ontstaan.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de kopende partij. De verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres.
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Maatwerk producten zijn hiervan uitgesloten.
7.4 Indien u een verkeerd afleveradres opgeeft, moeten wij hiervoor een toeslag rekenen.
7.5 Er kunnen onvoorziene omstandigheden optreden waardoor een levering mogelijk vertraagt. Gevolgkosten hiervan kunnen niet gedeclareerd worden.
7.6 Het adres moet bereikbaar zijn met een grote trailer van 13.6 meter. Bij een tevergeefs levering, herlevering of retour berekenen wij de werkelijke transportkosten.
7.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper. 
7.8 Bij levering van producten groter dan 2,3 meter dient u zelf te zorgen voor een losmogelijkheid. Dat wil zeggen een hijskraan, heftruck, of extra mensen. Onze vervoerder heeft geen beschikking over een kooiaap of kraan.
7.9 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit ons magazijn. De af te leveren producten zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de klant. Indien en voor zover Maluba zorg draagt voor het transport van de producten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in dit artikel. De wijze van vervoer wordt door verkoper bepaald. De klant is verplicht de producten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. 
7.10 Vanaf het moment dat de producten voor rekening en risico van de klant zijn, draagt de klant zorg voor afdoende verzekering van de producten tegen alle mogelijke risico’s, zoals - maar niet beperkt tot - verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
7.11 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de klant wordt uitgesteld, de klant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of de producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de producten desondanks op de klant over met ingang van het moment dat deze producten in de administratie en/of de opslagruimte van verkoper als ‘producten van de klant’ zijn geïdentificeerd. Malubais vanaf dat moment gerechtigd om de producten aan de klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de klant.
7.12 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden. 
7.13 De klant dient bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden van de juiste product, de juiste kwaliteit,
de juiste kwantiteiten de afwezigheid van beschadigingen, Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de klant
daarop geen beroep meer doen indien hij Maluba daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij
onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis
heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de koper, indien de koper onvoldoende medewerking verleent aan Maluba met betrekking tot
onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. 
7.14 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de klant. Geringe of
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, aanlevering, afmetingen, constructie, uitstraling, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afwijkingen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
7.15 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Maluba. De kosten en risico’s
verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
7.16 Zijn geleverde producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Maluba het
gebrekkige product hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren. De verkopende partij is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade inzake gebrekkige producten. 

8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper. 
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren. 

 

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen danwel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper. De kosten voor retourname zijn voor rekening van koper. Na correcte ontvangst wordt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op de gebruikte bankrekening. Het volledige assortiment van Maluba wordt op klantwens geproduceerd, deze producten kunnen nimmer worden omgeruilld/geretourneerd. Om zeker te weten of een product achteraf te ruilen is, dient klant hier vooraf naar te infomeren. Onder maatwerk worden producten verstaan die niet uit voorraad leverbaar zijn en bovendien speciaal voor een klant in een afwijkende uitvoering (zonder bodem, specifieke kleur, of waterdicht
 zijn gemaakt. 
9.2 Artikelen die speciaal op kleur of maat gemaakt zijn, of speciaal voor koper besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. 

 

10 Garantie
10.1 Op de door Maluba geleverde producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel 3 jaar.
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn
als de tussen de klant en Maluba overeengekomen garantietermijn.
10.2 De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Maluba en/of de
fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde
garantievoorwaarden.
10.3 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens
de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot
vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
10.4 De klant verplicht zich kennis te hebben genomen van de artikelomschrijving en Algemene Voorwaarden voordat deze een bestelling plaatst.
10.5 De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage,
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Maluba, de klant of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

10. Uw persoonsgegevens / privacy 
10.1 Verkoper draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Verkoper gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen. 
10.2 Voor statistische doeleinden houdt Maluba de bezoekers- en bestelstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers. 

11. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten danwel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland 
12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


13. Communicatie 
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via email: info@maluba.nl of schriftelijk via: 

Maluba

Maaseikerweg 177

6005 AD Weert

NEderland

14. Copyright 
Op de inhoud en vormgeving van de webshop Maluba rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Maluba. Indien hiervoor geen toestemming is gegeven en het copyright van Maluba wordt geschonden dan zal hierop actie worden ondernomen.